onsdag 13. april 2011

Byrådet og offentlige anskaffelser

I dag har bystyret debattert bl.a. en kommunerevisjon av anskaffelser i Oslo kommunes virksomheter. Skjønner at det kanskje ikke fremstår som det mest sexy temaet i verden, men det er opprørende at Byrådet ikke evner å ha ordentlig kontroll og oppfølging av dette. Snakk om å kaste bort skattebetalernes penger !


"Ordfører!

Bystyret har de siste 5 åra behandlet en rekke rapporter om anskaffelser fra kommunerevisjonen. Jeg vil gi minne bystyret om hva vi og våre organer selv har ment i disse sakene.

Rapport 16/2006: Bystyret ser meget alvorlig på de omfattende brudd på LoOA og som granskningsrapporten avdekker. Bystyret ber byrådet gi en vurdering av hvilke tiltak som må treffes i Oslo kommune for å opprette respekt for formelle bestemmelser i anskaffelsesprosessen.

Rapport 20/2006: Komiteen vil understreke alvoret i situasjonen og vil igjen understreke at det er politiske og administrative lederes ansvar å sørge for at kommunens anskaffelser gjennomføres på en forsvarlig og lovlig måte og foreta nødvendig oppfølgning og kontroll av at det faktisk skjer.

Rapport 4/2007: Kontrollutvalget presiserer at regelverket for offentlige anskaffelser skal følges i alle kommunens virksomheter

Rapport 12/2007: Kontrollutvalget merker seg de svakheter som er avdekket når det gjelder konkurranse om enkelte av foretakets anskaffelser

Rapport 14/2007: Finanskomiteen vil understreke at regelverket for offentlige anskaffelser er utformet i lov og forskrift samt i kommunens interne regelverk som en konsekvens av Norges internasjonale forpliktelser.

Rapport 3/2008: Finanskomiteen vil understreke at lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter skal følges

Rapport 5/2008: Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre undersøkelser med sikte på å avklare årsakene til at samme typer lovbrudd og brudd på egne rutiner oppstår igjen og igjen innenfor noen av de kommunale foretakene, etter at samme slags feil er blitt påvist i rapporter fra Kommunerevisjonen.

Rapport 5/2009: Bystyret forutsetter at byrådet sørger for at kommunens virksomheter etterlever gjeldende bestemmelser om offentlige anskaffelser.

Rapport 10/2009: Finanskomiteen vil understreke at anskaffelsesregelverket og interne bestillingsfullmakter etterleves.

Summen av dette er helt åpenbart at byrådet ikke evner å få kommunens vikrsomheter til å følge lov om offentlige anskaffelser. Da er ikke lenger uttrykk som "bekymring" eller "svært alvorlig" dekkende

Her er det nemlig de samme ting som skjer om og om igjen. Hvis byrådet mangler en sammenstilling av kommunerevisjonens funn så har vi altså laga det"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar